مواد آزمون کتبی دانشجویان دکتری مهندسی برق

مواد آزمون کتبی جهت پذیرش دانشجویان دکتری مهندسی برق در دو گرایش الکترونیک و قدرت که در هفته ی آخر اردیبهشت برگزار خواهد شد، به شرح زیر می باشد:

doctro