نشست تخصصی جرقه

اولین جلسه از سلسله نشست های تخصصی جرقه با ارائه مجید توحیدلو، دانشجوی کارشناسی برق الکترونیک با استقبال پرشور اساتید و دانشجویان برگزار گردید.
حضور دانشجویان از خارج دانشکده برق نکته جالب توجه این نشست بود.
img_20191112_133205_699