اعلام اسامی سرپرستان و کمک سرپرستان مستقر در سرای دانشجویی دخترانه هروی:

به منظور فراهم آوردن محیط مناسب برای انجام کارهای پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و نیز فراهم آوردن شرایط اسکان مهارت آموزان، اداره خوابگاه های دانشجویی اسامی سرپرستان و کمک سرپرستان مستقر در سرای دانشجویی دخترانه هروی را اعلام نمود:

نام سرپرست/ کمک سرپرستروزتاريخ
شعربافیشنبه1398/04/01
شعربافی/ سلطانییکشنبه1398/04/02
رضایار/ سلطانیدوشنبه1398/04/03
شعربافیسه شنبه1398/04/04
رضایار/ سلطلانیچهارشنبه1398/04/05
سلطانی/ رضایارپنج شنبه1398/04/06
رضایارجمعه1398/04/07
مرجانه ذره شعربافیشنبه1398/04/08
مرجانه ذره شعربافی/فرشته رضایاریکشنبه1398/04/09
لیلا سلطانی/فرشته رضا یاردوشنبه1398/04/10
اسماء قنبریسه شنبه1398/04/11
لیلا سلطانی/فرشته رضا یارچهارشنبه1398/04/12
اسماء قنبریپنج شنبه1398/04/13
مرجانه ذره شعربافیجمعه1398/04/14
لیلا سلطانی/فرشته رضا یارشنبه1398/04/15
لیلا سلطانی/فرشته رضایاریکشنبه1398/04/16
مرجانه ذره شعربافیدوشنبه1398/04/17
اسماء قنبریسه شنبه1398/04/18
لیلا سلطانی/فرشته رضا یارچهارشنبه1398/04/19
اسماء قنبریپنج شنبه1398/04/20
لیلا سلطانی /فرشته رضا یارجمعه1398/04/21
مرجانه ذره شعربافیشنبه1398/04/22
لیلا سلطانی/فرشته رضا یاریکشنبه1398/04/23
مرجانه ذره شعربافیدوشنبه1398/04/24
اسماء قنبریسه شنبه1398/04/25
لیلا سلطانی/فرشته رضا یارچهارشنبه1398/04/26
اسماء قنبریپنج شنبه1398/04/27
لیلا سلطانی/فرشته رضا یارجمعه1398/04/28
مرجانه ذره شعربافیشنبه1398/04/29
لیلا سلطانی/فرشته رضا یاریکشنبه1398/04/30
مرجانه ذره شعربافیدوشنبه1398/04/31
اسماء قنبریسه شنبه1398/05/01
لیلا سلطانی/فرشته رضا یارچهارشنبه1398/05/02
اسماء قنبریپنج شنبه1398/05/03
لیلا سلطانی/فرشته رضایارجمعه1398/05/04
مرجانه ذره شعربافی/لیلا سلطانیشنبه1398/05/05
لیلا سلطانی / فرشته رضایاریکشنبه1398/05/06
لیلا سلطانی/فرشته رضا یار دوشنبه1398/05/07
اسماء قنبریسه شنبه1398/05/08
لیلا سلطانی/فرشته رضا یارچهارشنبه1398/05/09
مرجانه ذره شعربافیپنج شنبه1398/05/10