معاونت دانشجویی اسامی سرپرستان مستقر در سرای دانشجویی هروی را اعلام کرد:

اعلام اسامی سرپرستان و کمک سرپرستان مستقر در سرای دانشجویی دخترانه هروی:

به منظور فراهم آوردن محیط مناسب برای انجام کارهای پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و نیز فراهم آوردن شرایط اسکان مهارت آموزان، اداره خوابگاه های دانشجویی اسامی سرپرستان و کمک سرپرستان مستقر در سرای دانشجویی دخترانه هروی را اعلام نمود:

نام سرپرست/ کمک سرپرست روز تاريخ
شعربافی شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
شعربافی/ سلطانی یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
رضایار/ سلطانی دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
شعربافی سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
رضایار/ سلطلانی چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
سلطانی/ رضایار پنج شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۶
رضایار جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۰۷
مرجانه ذره شعربافی شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۸
مرجانه ذره شعربافی/فرشته رضایار یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
لیلا سلطانی/فرشته رضا یار دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
اسماء قنبری سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
لیلا سلطانی/فرشته رضا یار چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
اسماء قنبری پنج شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۳
مرجانه ذره شعربافی جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۱۴
لیلا سلطانی/فرشته رضا یار شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
لیلا سلطانی/فرشته رضایار یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
مرجانه ذره شعربافی دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
اسماء قنبری سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
لیلا سلطانی/فرشته رضا یار چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
اسماء قنبری پنج شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۰
لیلا سلطانی /فرشته رضا یار جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۲۱
مرجانه ذره شعربافی شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
لیلا سلطانی/فرشته رضا یار یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
مرجانه ذره شعربافی دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
اسماء قنبری سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
لیلا سلطانی/فرشته رضا یار چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
اسماء قنبری پنج شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۷
لیلا سلطانی/فرشته رضا یار جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۲۸
مرجانه ذره شعربافی شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
لیلا سلطانی/فرشته رضا یار یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
مرجانه ذره شعربافی دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
اسماء قنبری سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
لیلا سلطانی/فرشته رضا یار چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
اسماء قنبری پنج شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۳
لیلا سلطانی/فرشته رضایار جمعه ۱۳۹۸/۰۵/۰۴
مرجانه ذره شعربافی/لیلا سلطانی شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
لیلا سلطانی / فرشته رضایار یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
لیلا سلطانی/فرشته رضا یار  دوشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
اسماء قنبری سه شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
لیلا سلطانی/فرشته رضا یار چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
مرجانه ذره شعربافی پنج شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۰