معاونت دانشجویی از کسب مقام در مسابقات شطرنج دانشگاه های منطقه یک کشور خبر داد:

کسب مقام در مسابقات شطرنج دانشگاه های منطقه یک کشور:

در هفته دوم مهرماه مسابقات شطرنج کارکنان دانشگاه های منطقه یک برگزار گردید که در این میان آقای مهندس مهناویان از همکاران حوزه این معاونت و خوابگاه ها موفق شد در رشته های بلیتس و رپید مقام سوم را کسب نماید.

photo_2019-10-05_09-09-57