معاونت دانشجویی از انتصاب رئیس مرکز بهداشت،درمان و مشاوره خبر داد:

:انتصاب آقای دکتر علی پالیزگیر به سمت رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره

آقای دکتر عظمتی در روز شنبه مورخ ۲۸ اردیبهشت ماه با صدور حکمی آقای دکتر علی پالیزگیر را به سمت رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه منصوب نمودند. آقای دکتر طهماسبی پور معاون محترم دانشجویی با اعلام این خبر برای آقای دکتر پالیزگیر موفقیت در این مسئولیت را آرزو نمودند.

photo_2019-05-19_12-46-51