پرسنل امور اداری و منابع انسانی

محمد جواد حاجی قاسمی

مدیرامور اداری و منابع انسانی

اخلي :۲۲۲۰

تلفن و نمابر :۲۲۹۷۰۰۲۴

رايانامه :

 

حميدرضا صفري

داخلي :۲۲۲۰

تلفن و نمابر :۲۲۹۷۰۰۲۴

رايانامه :

شرح وظایف مسئول دفتر

– دريافت نامه ها، اوراق، پرونده و ساير مكاتبات رسيده به حوزه محل خدمت و ثبت خلاصه مشخصات و جريان آنها در دفاتر انديكاتور و انديكس و سيستم رايانه اي

– تفكيك و توزيع نامه ها و گزارشات و ساير مكاتبات بين افراد واحد مربوطه و پيگيري آنها

– انجام اقدامات لازم در زمينه نگهداري و بايگاني پرونده ها، گزارشات و ساير اسناد و مدارك واحد مربوط  در محل مخصوص

– تنظيم ليست تشكيل جلسات و متقاضيان ملاقات با سرپرست مربوط و تعيي ساعات ملاقات براي آنها

– تهيه و تنظيم گزارشات لازم پيرامون مطالب و وقايع مهم روزانه جهت ارائه به سرپرت مربوط

– ابلاغ دستورات صادره به اشخاص و مؤسسات ذيربط و واحدهاي تابعه برحسب خط مشي تعيين شده و در صورت لزوم پيگيري آنها

– آماده كردن سوابق و پرونده هاي  مربوط به جلسات و سمينارها براي مطالعه قبلي سرپرست

-پاسخگويي به مكالمات تلفني و برقراري ارتباط تلفني با مسئول مربوطه

– پاسخگويي به مراجعين و هدايت صحيح آنها

– تايپ نامه ها با قيد فوري حوزه مديريت

– انجام ساير امور محوله از سوي مافوق در حيطه وظايف