سرپرست مدیریت امور اداری و منابع انسانی

آقای بهنام خداپناه

داخلي :۲۲۲۰

تلفن و نمابر:۲۲۹۷۰۰۲۴

رايانامه :

 شرح وظايف مدير امور اداري و منابع انساني

– سازماندهي فعاليت هاي اجرائي و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت ها و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي

– اظهار نظر و تفسير مقررات مربوطه به امور استخدامي و اداري دانشگاه

– اداره امور استخدامي طبق آيين نامه هاي مربوط  اعم از آموزشي – پژوهشي – اداري و مالي و خدماتي

– تهيه و تدوين آيين نامه ها – بخشنامه ها دستورالعمل هاي لازم اداري و ابلاغ آنها به واحدهاي دانشگاه

– ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه مقررات استخدامي و طبقه بندي مشاغل و اظهارنظر در مورد آنها

– نظارت بركنترل حضور غياب پرسنل دانشگاه

– اجراي طرح طبقه بندي مشاغل كاركنان

– بررسي پيشنهاد و انتصاب كاركنان و تطبيق آنها با مقررات و قوانين در اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و انجام امور مربوط

– اجراي مقررات مربوط ه تأمين خدمات ددرماني و رفاه كاركنان دانشگاه

–  نظارت براستفاده صحيح از وسائط نقليه دانشگاه

– انجام امور مربوط به جابجا نمودن وسايل و تجهيزات اداري بر حسب نياز واحدهاي دانشگاه

– ايجادهماهنگي بين ادارات تابعه

– ارزيابي و تشويق و ترغيب كاركنان در چارچوب  قوانين اداري و تعيين كارمندان نمونه با هماهنگي واحدهاي مربوطه

– نظارت برامور رفاه كاركنان و پيگيري مسائل مربوط به آن

– ايجاد و توسعه مهد كودك كاركنان

– نظارت برعملكرد شركت هاي خدماتي طرف قرارداد دانشگاه