اداره دریافت و پرداخت
0003 رئیس اداره دریافت و پرداخت

توحید شیخ بستان آبادtohidsheykh@gmail.com

تلفن:۲۲۹۷۰۰۱۴

داخلی:۲۲۱۲

 

 0052 کارشناس مسئول حقوق و دستمزد

علی رضائیان

Rezayan1351@yahoo.com

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۱۴

داخلی:۲۲۱۲

 

کارشناس حقوق و دستمزد

محمد پورنصراله

تلفن:۲۲۹۷۰۰۱۴

داخلی:  ۲۲۱۲

 

0284 کارشناس حسابداری و صدور چک

علی نظرزاده لزرجانی

Ali_53_N@yahoo.com

تلفن:۲۲۹۷۰۰۱۴

داخلی: ۲۲۱۲

 


صفحه اصلی
معاونت اداری و مالی
معاون اداری و مالی
کمیسیون ها و کمیته ها
دستورالعمل
فرم ها
مناقصات
پیوندها
چارت سازمانی
مدیریت امور اداری و منابع انسانی
مدیر امور اداری و منابع انسانی
پرسنل امور اداری و منابع انسانی
هیات اجرایی منابع انسانی
اداره کارگزینی
رئیس اداره کارگزینی
پرسنل اداره کارگزینی
فرم ها وآئین نامه های اداره کارگزینی
سامانه های اداره کارگزینی
اداره رفاه
رئیس اداره رفاه
پرسنل اداره رفاه
سامانه های اداره رفاه
فرم ها وآئین نامه های اداره رفاه
دبیرخانه
پرسنل دبیرخانه
آیین نامه ها و مصوبات
منشور اخلاقی
سوالات متداول
نظرات و پیشنهادات
گالری عکس
تماس با ما
مدیریت امور مالی
مدیر امور مالی
اداره اعتبارات
اداره دریافت و پرداخت
اموال
مدیریت پشتیبانی و خدمات
مدیر پشتیبانی و خدمات
اداره تدارکات
رئیس اداره تدارکات
پرسنل اداره تدارکات
اداره خدمات و نقلیه
پرسنل واحد نقلیه
اداره امور فنی و عمرانی
رئیس اداره امور فنی و عمرانی
پرسنل اداره امور فنی و عمرانی
اداره امور حقوقی، املاک و قراردادها