داخلي :۲۲۲۲

تلفن و نمابر:۲۲۹۷۰۰۵۰

رايانامه :

شرح وظایف رئیس اداره كارگزيني

– اجراي قوانين و مقررات و آيين نامه هاي استخدامي در مورد كاركنان اعم از عضو هيأت علمي و غير هيأت علمي

– انجام امور ستخدامي كاركنان (اداري-آموزشي) نظير استخدام، ارتقاء، ترفيع، انتقال، مرخصي، مأموريت، استعفاء، اخراج، بازنشستگي و … براساس آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط (شامل كادر رسمي – پيماني و قراردادي)

– تهيه اطلاعات مورد نياز مقامات ذيربط

– انجام امور مربوط به آراء صادره از سوي هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري – هيأت هاي انتظامي مقررات هيأت علمي و ديوان عدالت اداري

– انجام امور مربوط به طبقه بندي مشاغل و اجراي دستورالعمل ها و اصلاحات استخدامي مربوط به رسته هاي شغلي موجود و صدور احكام مربوطه با هماهنگي مديريت طرح و برنامه

– تهيه و ارائه اطلاعات مورد نياز سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت علوم تحقيقات و فن آوري  و وزارت آموزش و پرورش و ساير سازمان ها و ساير گزارشات لازم

– صدور انواع گواهي براي كاركنان

– همكاري در اعلام نيازهاي استخدامي دانشگاه يا امور اداري و تشكيلات و بودجه

– اجراي قوانين و مقررات و ستورالعمل هاي صادره مربوط به كاركنان بازنشسته و موظفين و صدور احكام آنان

– تهيه آمار مربوط به بازنشستگان و موظفين و ارائه آن به مقامات ذيربط و صدور احكام برقراري حقوق آنان

– تهيه، تنظيم، تكميل و نگهداري پرونده شاغلين، بازنشستگان و موظفين جاري و راكد و انجام امور دفتري

– هماهنگي با سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت علوم و تحقيقات و فناوري و آموزش و پرورش جهت تأييد – تسهيل احكام مربوط و پيگيري امور جاري

– اظهار نظر نسبت به استعلام نظر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي درباره امور بازنشستگي و وظيفه

– بررسي و تعيين حقوق و مزاياي كاركنان به منظور استقرار نظام هماهنگ در پرداخت

– مطالعه و بررسي تطبيقي سيستم هاي ترفيع و ارتقاء و تشخيص نارسايي ها و مسائل و مشكلات و تعيين راه حل هاي ضربتي براي رفع نارسايي هاي موجود

– تهيه كارت شناسائي براي پرسنل شاغل و بازنشسته

– ثبت و ضبط و كنترل مرخصي، استحقاقي، استعلاجي و بدون حقوق پرسنل

– كنترل حضور و غياب كاركنان

– انجام ساير امور محوله از سوي مافوق در حيطه وظايف