کاربرگ های دکتری

کاربرگ شماره ۵۱- تعیین دروس دوره دکتری

کاربرگ شماره ۵۲ – مشاوره با استاد راهنما برای انتخاب واحد

کاربرگ شماره ۵۳ – معادل سازی و تطبیق واحد در دوره دکتری

کاربرگ شماره ۵۴ – تعيين استاد راهنما براي دانشجويان دكتری

کاربرگ شماره ۵۵ – مجوز برگزاري آزمون جامع دكتری

کاربرگ شماره ۵۶ – ارزشيابي آزمون جامع دكتری

کاربرگ شماره ۵۷ – گزارش آزمون جامع

کاربرگ شماره ۵۸ – قرارداد دستیار آموزشی

کاربرگ شماره ۵۹ – تعريف پیشنهاده رساله دكتری

کاربرگ شماره ۶۰ – درخواست مجوز دفاع از پیشنهاده پژوهشی دکتری

کاربرگ شماره ۶۱ – گزارش دفاع از پیشنهاده پژوهشی دکتری

کاربرگ شماره ۶۲- ثبت‌ نام واحد رساله دكتری

کاربرگ شماره ۶۳- گزارش نیمسال پيشرفت رساله دكتری

کاربرگ شماره ۶۴- تمديد رساله دانشجويان دوره دكتری

کاربرگ شماره ۶۵- تمدید نیمسال نهم

کاربرگ شماره ۶۶- تمدید نیمسال دهم

کاربرگ شماره ۷۰- تأييد توانايي دفاع از رساله

کاربرگ شماره ۷۱- تایید اعتبار علمی مقالات مستخرج از رساله دانشجویان دکتری

کاربرگ شماره ۷۲- درخواست مجوز دفاع از رساله دکتری

کاربرگ شماره ۷۳- ارزيابي رساله دكتري توسط استادان

کاربرگ شماره ۷۴- تعهد انجام اصلاحات و تسويه حساب

[wikiwordpress year=string month=string day=string today=true]

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۲۷
فکس: ۲۲۹۷۰۰۴۳
داخلی: ۲۲۷۲
education@srttu.edu