مدیریت برنامه ریزی و سنجش آموزشی

فرم ترفیع

فرم ها
شناسنامه علمی ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی آموزشی سال ۸۹ word
نمونه فرم احتساب سنوات Word
نمونه فرم ارتقا مرتبه از مربی به استادیاری با مدرک دکتری Word
شناسنامه علمي اعضاي هيأت علمي آموزشي بر اساس آيين نامه ارتقاي جديد سال ۹۵ word

سه مهر هزار و سیصد و نود و نه

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۲۷
فکس: ۲۲۹۷۰۰۴۳
داخلی: ۲۲۷۲
education@srttu.edu