(فارغ التحصیلان)اداره دانش آموختگان
 
سمت : رئیس اداره دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)
نام و نام خانوادگی: بهنام خداپناه
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
تلفن مستقیم : تلفن داخلی: ۲۵۳۹
آدرس ایمیل:  

 

نام و نام خانوادگی ژاله منفرد الیزئی
آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی
داخلی ۲۶۱۵
سمت کارشناس مسئول امور دانش آموختگان دانشکده برق ، مکانیک و گروه متالورژی از دانشکده
مواد کلیه مقاطع تحصیلی

 

نام و نام خانوادگی ویدا زینالی
آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
داخلی ۲۴۱۰
سمت کارشناس مسئول امور دانش آموختگان دانشکده تربیت بدنی، عمران و گروه چوب از دانشکده
مواد کلیه مقاطع تحصیلی

 

نام و نام خانوادگی غزاله معصومی نژاد
آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی
داخلی ۲۶۶۳
سمت کارشناس امور دانش آموختگان دانشکده علوم پایه، معماری و گروه محیط زیست از دانشکده
مواد کلیه مقاطع تحصیلی

 

نام و نام خانوادگی سوسن دارابی
آخرین مدرک تحصیلی
داخلی ۲۲۷۹
سمت تحویل دانشنامه کلیه رشته ها و کارشناسی امور دانش آموختگان دانشکده کامپیوتر و علوم انسانی کلیه مقاطع تحصیلی

سه مهر هزار و سیصد و نود و نه

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۰۹
فکس: ۲۲۹۷۰۰۰۹
داخلی: ۲۵۳۹
Saadat @ srttu.edu