مصاحبه دکتری سال ۱۳۹۹

مصاحبه از دانشجویان متقاضی دکتری دانشکده مهندسی برق در دو مرحله به صورت مجازی، به شرح زیر برگزار شد:

۲مهر: گروه قدرت و گروه الکترونیک

۸مهر: گروه قدرت

۹مهر: گروه الکترونیک

تعداد دانشجویان متقاضی گروه قدرت ۲۳ نفر و تعداد دانشجویان متقاضی گروه الکترونیک ۲۶ نفر بود.