عضويت دكتر مهرداد نوري خواجوي در The Center for Advanced Life Cycle Engineering(CALCE)

Dr. Khajavi

دكتر مهرداد نوري خواجوي استاديار دانشكده مهندسي مكانيك كه براي فرصت مطالعاتي به دانشگاه مريلند رفته‌است به عضويت مرکز پیشرفته مهندسی چرخه عمر (The Center for Advanced Life

Cycle Engineering(CALCE)) درآمد. دكتر خواجوي در اين مركز تحقيقاتي به تحقيق در زمينه‌هاي باتري‌هاي ليتيومي مشغول است.

لينك خبر

http://www.calce.umd.edu/whats_new/2017/mehrdad.htm