رونمائی از آرم انجمن علمی مکانیک

رونمائی از آرم انجمن علمی مکانیک

در پی مراسم معارفه ورودی های جدید ۹۶ دانشکده مکانیک، با حضور رئیس دانشکده مکانیک و معاونین آموزشی و پژوهشی و فنی و دانشجوئی و دبیران انجمن های علمی مکانیک، از آرم  انجمن علمی مکانیک رونمائی شد.

طراحی این آرم بصورت مسابقه دانشجوئی در سطح دانشگاه برگزار گردید و بعد از دریافت طرح ها از دانشکده های مختلف و داوری طرح ها، طرح نهایی انتخاب شد. شایان ذکر است که برنده نهایی طراحی آرم، آقای محمد مهدی بانی از دانشکده معماری بود که در مراسم معارفه دانشجویان ورودی ۹۶ مکانیک از ایشان تقدیر و قدردانی شد.

arm