راهنمای مربوط به دانشجویان کارشناسی در سامانه گلستان

راهنماهای مربوط به دانشجويان

راهنمای ورود به سیستم گلستان
راهنمای امکانات سیستم گلستان
راهنمای پردازش اطلاعات جامع دانشجو
راهنمای پاسخگوئی به سوالات ارزشیابی
راهنمای پردازش ثبت نام مقدماتی
راهنمای ثبت نام (انتخاب واحد) و ترمیم (حذف واضافه) دانشجو 
راهنمای استفاده از گزارشها

راهنمای مهمان شدن به دانشگاه دیگر

راهنمای اخذ درس کارآموزی

راهنماي بازيابي شناسه كاربري و كلمه عبور

 

 

 گزارشات و پردازش هاي مورد نياز دانشجو 

شما مي بايست با مراجعه به دسترسي سريع در پايين صفحه نوع امكان گزارش يا پردازش را انتخاب كرده شماره آن را تايپ و تيك قرمز رنگ را كليك كنيد

نوع امكان شماره امكان نام امكان
پردازش ۱۱۳۲۰ ثبت نام مقدماتي
پردازش ۱۲۱۰۰ ثبت نام اصلي
پردازش ۱۲۳۷۰ ترميم
گزارش ۷۷ نتيجه ثبت نام(ترميم)دانشجو درطول انتخاب واحد
گزارش ۸۸ برنامه هفتگي دانشجو در طول انتخاب واحد
گزارش ۷۳ برنامه هفتگي دانشجو جهت امتحان بعد از انتخاب واحد
گزارش ۷۸ برنامه هفتگي دانشجو بعد از انتخاب واحد
پردازش ۱۲۴۶۰ درخواست گواهي اشتغال به تحصيل و شهريه
پردازش ۱۵۴۵۰ پرداختهاي الكترونيكي دانشجو
پردازش ۱۸۰۹۰ ارسال و تاييد مدارك پرونده دانشجو
گزارش ۱۷۰۰ تصوير نسخه الكترونيكي مدارك دانشجو
گزارش ۲۲۲ ليست دانشجويان داراي كسري مدرك
گزارش ۸۴ ليست نامه هاي دانشجو
گزارش ۱۰۷ پيش نياز، هم زمان، متضاد و معادل دروس
گزارش ۲۱۱ گزارش دروس ارائه شده (ويژه دانشجو)
گزارش ۲۱۲ ليست دروس ارائه شده (ويژه دانشجو)
گزارش ۲۷۲ تطبيق دروس دانشجو براي فارغ التحصيلي
گزارش ۲۷۸ رتبه، معدل و واحد گذرانده يك دانشجو
گزارش ۴۲۸ كارت ورود به جلسه امتحان
گزارش ۷۸۸ مشخصات كامل مقاله هاي علمي
گزارش ۷۹ كارنامه ترمي دانشجو
گزارش ۱۰۰۰ كارنامه كلي – غيررسمي
پردازش ۱۳۸۶۰ ارزشيابي
پردازش ۱۲۸۸۰ پاسخگويي به سوالهاي ارزشيابي
گزارش ۱۶۶۵ وضعيت اتمام ارزشيابي دروس ترمي دانشجو
گزارش ۱۹۵۰ غيبت هاي دانشجو
پردازش ۱۱۱۶۰ تغيير گذرواژه
پردازش ۱۲۳۱۰ اطلاعات جامع دانشجو
پردازش ۱۳۴۳۰ ثبت نام ترم تابستان در اين دانشگاه
گزارش  ۱۳۰۱ وضعيت  گردش كار درخواست هاي بررسي مسائل و مشكلات آموزشي