راهنمای مربوط به دانشجویان کارشناسی در سامانه گلستان

راهنماهای مربوط به دانشجویان

راهنمای ورود به سیستم گلستان
راهنمای امکانات سیستم گلستان
راهنمای پردازش اطلاعات جامع دانشجو
راهنمای پاسخگوئی به سوالات ارزشیابی
راهنمای پردازش ثبت نام مقدماتی
راهنمای ثبت نام (انتخاب واحد) و ترمیم (حذف واضافه) دانشجو 
راهنمای استفاده از گزارشها

راهنمای مهمان شدن به دانشگاه دیگر

راهنمای اخذ درس کارآموزی

راهنمای بازیابی شناسه کاربری و کلمه عبور

 

 

 گزارشات و پردازش های مورد نیاز دانشجو 

شما می بایست با مراجعه به دسترسی سریع در پایین صفحه نوع امکان گزارش یا پردازش را انتخاب کرده شماره آن را تایپ و تیک قرمز رنگ را کلیک کنید

نوع امکان شماره امکان نام امکان
پردازش ۱۱۳۲۰ ثبت نام مقدماتی
پردازش ۱۲۱۰۰ ثبت نام اصلی
پردازش ۱۲۳۷۰ ترمیم
گزارش ۷۷ نتیجه ثبت نام(ترمیم)دانشجو درطول انتخاب واحد
گزارش ۸۸ برنامه هفتگی دانشجو در طول انتخاب واحد
گزارش ۷۳ برنامه هفتگی دانشجو جهت امتحان بعد از انتخاب واحد
گزارش ۷۸ برنامه هفتگی دانشجو بعد از انتخاب واحد
پردازش ۱۲۴۶۰ درخواست گواهی اشتغال به تحصیل و شهریه
پردازش ۱۵۴۵۰ پرداختهای الکترونیکی دانشجو
پردازش ۱۸۰۹۰ ارسال و تایید مدارک پرونده دانشجو
گزارش ۱۷۰۰ تصویر نسخه الکترونیکی مدارک دانشجو
گزارش ۲۲۲ لیست دانشجویان دارای کسری مدرک
گزارش ۸۴ لیست نامه های دانشجو
گزارش ۱۰۷ پیش نیاز، هم زمان، متضاد و معادل دروس
گزارش ۲۱۱ گزارش دروس ارائه شده (ویژه دانشجو)
گزارش ۲۱۲ لیست دروس ارائه شده (ویژه دانشجو)
گزارش ۲۷۲ تطبیق دروس دانشجو برای فارغ التحصیلی
گزارش ۲۷۸ رتبه، معدل و واحد گذرانده یک دانشجو
گزارش ۴۲۸ کارت ورود به جلسه امتحان
گزارش ۷۸۸ مشخصات کامل مقاله های علمی
گزارش ۷۹ کارنامه ترمی دانشجو
گزارش ۱۰۰۰ کارنامه کلی – غیررسمی
پردازش ۱۳۸۶۰ ارزشیابی
پردازش ۱۲۸۸۰ پاسخگویی به سوالهای ارزشیابی
گزارش ۱۶۶۵ وضعیت اتمام ارزشیابی دروس ترمی دانشجو
گزارش ۱۹۵۰ غیبت های دانشجو
پردازش ۱۱۱۶۰ تغییر گذرواژه
پردازش ۱۲۳۱۰ اطلاعات جامع دانشجو
پردازش ۱۳۴۳۰ ثبت نام ترم تابستان در این دانشگاه
گزارش  ۱۳۰۱ وضعیت  گردش کار درخواست های بررسی مسائل و مشکلات آموزشی