دعوتنامه ي نوبت دوم جهت تشكيل مجمع عمومي عادي كانون صنفي بازنشستگان دانشگاه در شانزدهم مهرماه جاري

به استحضار اعضاء محترم كانون بازنشستگان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي مي رساند كه مجمع عمومي عادي سال جاري كانون بازنشستگان دانشگاه به صورت فوق العاده در روز دوشنبه ۱۶/۷/۹۷ در ساعت ۱۶ در سالن علامه جعفري دانشگاه تشكيل خواهد شد. دستور جلسه به شرح زير خواهد بود:

۱- استماع و رسيدگي به گزارش هيأت مديره و بازرس

۲-تعيين ميزان حق عضويت سالانه و تصويب ترازنامه و بودجه كانون

۳- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل براي دوره يكساله جديد

۴- بررسي پيشنهادهاي هيأت مديره

۵- بررسي پيشنهادهاي اعضاء در مورد خط مشي كلي كانون

بدينوسيله از كليه اعضاء محترم كانون تقاضا مي شود جهت مشاركت در تصميم گيري ها و ارتقاء و بهبود فعاليت هاي اين كانون صنفي در اين جلسه شركت فرمايند.

محمد حسن يزدي زاده

رئيس هيأت مديره كانون