جلسه هم اندیشی با موضوع نگاهی متفاوت به ناآرامی های اخیر

جلسه هم اندیشی با حضور
جناب آقای مجید ابراهیم دماوندی
عضو گروه علوم تربیتی دانشگاه
موضوع؛ نگاهی متفاوت به ناآرامی های اخیر
دوشنبه ۲۳ آبان از ساعت ۱۲:۳۰ الي ۱۴:۱۵
سالن شهید باهنر