تمدید مهلت ثبت نام کارشناسی ارشد و دکتری بدون آزمون ۱۴۰۳ (ویژه فرهنگیان)

به گزارش اداره امور دانشجویان استعدادهای درخشان و ارتباط با مدارس دانشگاه شهید رجایی، ثبت نام کارشناسی ارشد و دکتری بدون آزمون ۱۴۰۳ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (ویژه فرهنگیان) تا آخر خرداد ماه ادامه دارد.

ورود به سامانه ثبت نام کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۴۰۳

ورود به سامانه ثبت نام دکتری بدون آزمون ۱۴۰۳