برگزاری دومین دوره آزمون جامع كتبي دانشجويان دوره دكتري

مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه، آقای دکتر نکوکار، از برگزاری دومین دوره آزمون جامع كتبي دوازده نفر از دانشجويان دوره دكتري در سطح دانشگاه خبر داد. اين آزمون در روزهاي ۱۹ تا ۲۱ خرداد ماه به صورت تجمیع شده در دانشكده مهندسي برق توسط مديريت تحصيلات تكميلي برگزار شد. ایشان از همكاري مسئولين دانشكده مهندسي برق جهت همكاري در فراهم كردن محيط مناسب براي برگزاري آزمون،  تقدير و قدرداني نمود.