برگزاری جلسه کارگروه تدوین شاخص‌های ارزشیابی عملکرد دبیرخانه شورای عالی آموزش‌و‌پرورش به میزبانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

کارگروه تدوین شاخص‌های ارزشیابی عملکرد نظام تعلیم‌و‌تربیت رسمی‌و‌عمومی دبیرخانه شورای عالی آموزش‌و‌پرورش به میزبانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در روز سه‌شنبه مورخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۳ از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۹ تشکیل جلسه داد.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش‌و‌پرورش و رئیس کارگروه جناب آقای دکتر دوراندیش ضمن تشکر از میزبانی این دانشگاه گفت: در این جلسه که نمایندگان سازمان امور اداری و استخدامی کشور، اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، دفتر برنامه­ ریزی و بودجه، مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، مرکز منابع انسانی و امور اداری آموزش ­و­ پرورش و همچنین مشاوران، مدیران و کارشناسان دبیرخانه شورای عالی آموزش ­و­ پرورش حضور داشتند، شناسنامه تفصیلی شاخص‌های تدوین شده، مورد بررسی قرار گرفت و موارد پیشنهادی لحاظ گردید.