گزارش تصویری/ برگزاری اولین جلسه از دوره چهارم هیات ممیزه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، صبح روز چهارشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۰ نخستین جلسه از دوره چهارم هیات ممیزه مشترک موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش با محوریت دانشگاه شهید رجایی برگزار شد

در این جلسه بر اساس آیین نامه نخست از کاندیدای مورد نظر برای سمت دبیری این هیات رای گیری به عمل آمد و با اخذ آرای مأخوذه دکتر علی پور کمالی انارکی به عنوان دبیر هیات ممیزه انتخاب گردید.

سپس اعضای حاضر در جلسه به بررسی افراد مختلف و انتخاب کمیسیون های تخصصی و روسای کمیسیون ها پرداختند و بر اساس رای گیری اعضای و روسای کمیسیون ها ی تخصصی انتخاب گردیدند

در خاتمه جلسه نیز  اعضا هیات ممیزه  ابلاغ های خود را از رییس دانشگاه دریافت نمودند.

بدین ترتیب هیات ممیزه خواهد توانست از جلسه آتی پرونده متقاضیان ارتقأ را مورد بررسی قرار دهد.