بازدید هیات رئیسه دانشگاه از سرای دانشجویی حافظ

به گزارش معاونت دانشجویی، دکتر مهدی نژاد سرپرست دانشگاه به همراه اعضای هیات رئیسه و مدیران حوزه معاونت دانشجویی و به مناسبت گرامی داشت هفته سراهای دانشجویی در روز یکشنبه مورخ۱۴۰۲/۲/۳۱ در سرای دانشجویی حافظ حضور یافتند. آقای دکتر مهدی نژاد در این بازدید، ضمن تبریک هفته خوابگاه ها به دانشجویان، دستور رسیدگی و رفع مشکلات دانشجویان و سرای دانشجویی را صادر کردند. در ادامه چند نفر از دانشجویان به بیان مشکلات و نظرات خود پرداختند. سرپرست دانشگاه، با استقبال از طرح و بیان مشکلات بر لزوم پیگیری آنها توسط مسئولین تاکید کردند. ایشان همچنین در خصوص مقوله های پژوهشی و آموزشی و تربیت نیروی انسانی کارآمد و خلاق تاکید داشتند.