انتصاب سرپرست دانشکده علوم پايه


به گزارش روابط عمومی، دکتر علی پورکمالی رئیس دانشگاه، طی حکمی آقای دکتر جواد بهشتیان را به عنوان سرپرست دانشکده علوم پايه منصوب کرد.

در این ابلاغ از زحمات آقای دکتر ابراهیم ریحانی در طول مدت تصدی این پست تقدیر و تشکر شده است.