انتصاب سرپرست اداره تربیت بدنی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی، دکتر جمال الدین مهدی نژاد سرپرست دانشگاه طی حکمی آقای رحیم آقاجانی را به سمت سرپرست اداره تربیت بدنی منصوب کرد.