اطلاعیه شماره ۷ – انتخاب اتاق دانشجویان پسر ورودی ۹۸