اطلاعیه شماره ۶ – آخرین بازه زمانی انتخاب اتاق دانشجویان پسر ورودی ۹۹