اطلاعیه شماره ۳ سراهای دانشجویی در ترم ۴۰۲۱

درخواست خوابگاه زائران اربعین حسینی

دانشجویان گرامی زائران اربعین حسینی سال ۱۴۰۲ مقطع کارشناسی و دکتری دوره روزانه ورودیهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ غیربومی که موفق به ثبت درخواست خوابگاه نشده اند، جهت ثبت درخواست ضروری است تصویر واضح از گذرنامه خود که گویای ورود به کشور می باشد را به
ایمیل اداره خوابگاهها به نشانی kh.d.sh.r1400@gmail.ir تا ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخه ۲۰ شهریور ارسال نمایند.