ارتقای رتبه نشریه علمی فناوری آموزش به رتبه الف

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

بر اساس رتبه بندی جدید انتشاریافته توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه علمی فناوری آموزش از رتبه ب به رتبه الف ارتقا پیدا کرد.

نشریه علمی فناوری آموزش به مدیر مسئولی دکتر مظلوم، سردبیری دکتر عظمتی و مدیر اجرایی دکتر رحیمی به صورت فصلنامه متشر می گردد. دکتر شمس افزود، معیارهای ارزیابی نشریات علمی به دو دسته کمی و کیفی تقسیم می‌شوند. بخش کمی توسط کارشناسان مرکز منطقه­‌ای و بخش کیفی توسط داوران بررسی می­ شود. بررسی کمی با توجه به پارامترهای موجود و اطلاعاتی که از وب‌سایت نشریه مستخرج شده است، محاسبه می­ گردد و نظارت کیفی توسط سه تا چهار داور انجام و رتبه نهایی توسط کمیسیون تعیین می شود. این بدان معناست که محاسبه امتیاز یک نشریه از چند فیلتر عبور می­ کند.

معاونت پژوهش و فناوری ضمن تشکر از زحمات مسئولین نشریات علمی دانشگاه، این ارتقای رتبه را به جامعه علمی دانشگاه شهیدرجایی تبریک عرض می نماید.