نشریه داخلی دانشگاه شهید رجایی

صاحب امتیاز: مدیریت روابط عمومی

هیئت تحریریه: مهدی زینلی، محمد مشتاقی

عکاسان: حسین قاضی، محمد مشتاقی (تصاویر بیشتر خبرها در: https://www.sru.ac.ir/gallery)

طراح و صفحه آرا: محمد مشتاقی

شماره سی و چهارم خبرنامه

سی و چهارمین شماره خبرنامه دانشگاه منتشر شد

شماره سی و سوم خبرنامه

دانلود سی و سومین شماره خبرنامه دانشگاه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

شماره سی و دوم خبرنامه

دانلود سی و دومین شماره خبرنامه دانشگاه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

شماره سی و یکم خبرنامه

دانلود سی و یکمین شماره خبرنامه دانشگاه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

شماره سی‌ام خبرنامه

دانلود سی‌امین شماره خبرنامه دانشگاه، ۲ دی ۱۳۹۷

شماره بیست و نهم خبرنامه

دانلود بیست و نهمین شماره خبرنامه دانشگاه، ۲ آبان ۱۳۹۷

شماره بیست و هشتم خبرنامه

دانلود بیست و هشتمین شماره خبرنامه دانشگاه، ۱۹ شهریور ۱۳۹۷

شماره بیست و هفتم خبرنامه

دانلود بیست و هفتمین شماره خبرنامه دانشگاه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

شماره بیست و ششم خبرنامه

دانلود بیست و ششمین شماره خبرنامه دانشگاه، ۲۹ فروردین ۱۳۹۷

شماره بیست و پنجم خبرنامه

دانلود بیست و پنجمین شماره خبرنامه دانشگاه، ۲ اسفند ۱۳۹۶

شماره بیست و چهارم خبرنامه

دانلود بیست و چهارمین شماره خبرنامه دانشگاه، ۲ دی ۱۳۹۶

شماره بیست و سوم خبرنامه

دانلود بیست و سومین شماره خبرنامه دانشگاه، ۱۳ آبان ۱۳۹۶

شماره بیست و دوم خبرنامه

دانلود بیست و دومین شماره خبرنامه دانشگاه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۶

شماره بیست و یکم خبرنامه

دانلود بیست و یکمین شماره خبرنامه دانشگاه، ۱۷ تیر ۱۳۹۶

شماره بیستم خبرنامه

دانلود بیستمین شماره خبرنامه دانشگاه، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

شماره نوزدهم خبرنامه

دانلود نوزدهمین شماره خبرنامه دانشگاه، ۲۳ فروردین ۱۳۹۶

شماره هجدهم خبرنامه

دانلود هجدهمین شماره خبرنامه دانشگاه، ۱ اسفند ۱۳۹۵

شماره هفدهم خبرنامه

دانلود هفدهمین شماره خبرنامه دانشگاه، ۵ دی ۱۳۹۵

شماره شانزدهم خبرنامه

دانلود شانزدهمین شماره خبرنامه دانشگاه، ۱۵ آذر ۱۳۹۵

شماره پانزدهم خبرنامه

دانلود پانزدهمین شماره خبرنامه دانشگاه، ۱۶ آبان ۱۳۹۵

شماره چهاردهم خبرنامه

دانلود چهاردهمین شماره خبرنامه دانشگاه، ۱۴ شهریور ۱۳۹۵

شماره سیزدهم خبرنامه

دانلود سیزدهمین شماره خبرنامه دانشگاه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۵

شماره دوازدهم خبرنامه

دانلود دوازدهمین شماره خبرنامه دانشگاه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۵

شماره یازدهم خبرنامه

دانلود یازدهمین شماره خبرنامه دانشگاه، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

شماره دهم خبرنامه

دانلود دهمین شماره خبرنامه دانشگاه، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

شماره نهم خبرنامه

دانلود نهمین شماره خبرنامه دانشگاه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۵

شماره هشتم خبرنامه

دانلود هشتمین شماره خبرنامه دانشگاه، ۵ اسفند ۱۳۹۴

شماره هفتم خبرنامه

دانلود هفتمین شماره خبرنامه دانشگاه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۴

شماره ششم خبرنامه

دانلود ششمین شماره خبرنامه دانشگاه، ۱۹ دی ۱۳۹۴

شماره پنجم خبرنامه

دانلود پنجمین شماره خبرنامه دانشگاه، ۵ دی ۱۳۹۴

شماره چهارم خبرنامه

دانلود چهارمین شماره خبرنامه دانشگاه، ۱۸ آذر ۱۳۹۴

شماره سوم خبرنامه

دانلود سومین شماره خبرنامه دانشگاه، ۳۰ آبان ۱۳۹۴

شماره دوم خبرنامه

دانلود دومین شماره خبرنامه دانشگاه، اسفند ۱۳۹۳

شماره اول خبرنامه

دانلود اولین شماره خبرنامه دانشگاه، تابستان ۱۳۹۳