رئیس دانشکده مهندسی
نام و نام خانوادگی
گروه
استادیار
۲۲۹۷۰۰۶۰ ۲۲۹۷۰۰۶۰
رزومه En/Fa test@srttu.edu

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۰۳
فکس: ۲۲۹۷۰۰۰۳
داخلی: ۲۲۸۲
research@srttu.edu

[wikiwordpress year=string month=string day=string today=true]