برای دریافت هرگونه اطلاعات لازم می توانید با ادرس های پست الکترونیکی آزمایشگاه مکاتبه نمایید.

آدرس پست الکترونیکی آزمایشگاه تحقیقاتی پیل سوختی:

  fclab@srttu.edu  یا FCRL.SRTTU@gmail.com  

آدرس پست الکترونیکی جشنواره آموزش انرژی برای کودکان و نوجوانان:

efk.fcrl.srttu@gmail.com 

تلفن:   ۲۲۹۷۰۰۶۰  الی ۹
فکس:   ۲۲۹۷۰۰۰۵
داخلی: ۲۵۲۴
fclab@srttu.edu

[wikiwordpress year=string month=string day=string today=true]