انتصاب سرپرست مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی، دکتر علی پورکمالی رئیس دانشگاه، طی حکمی آقای دکتر غلامرضا لطفی حسین آباد را به عنوان سرپرست مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه منصوب کرد. در این ابلاغ از زحمات آقای دکتر کریم مقصودی مهربان در مدت تصدی این سمت تقدیر و تشکر شده است.    

انتصاب سرپرست اداره ثبت نام و امور نظام وظیفه دانشجویان

به گزارش روابط عمومی، دکتر علی پورکمالی رئیس دانشگاه، طی حکمی آقای مهندس امیر هوشنگ دهکانی را به عنوان سرپرست اداره ثبت نام و امور نظام وظیفه دانشجویان دانشگاه منصوب کرد. در این ابلاغ از زحمات آقای سید علی اکبر قریشی در مدت تصدی این سمت تقدیر و تشکر شده است.    

انتصاب سرپرست اداره انتشارات دانشگاه

به گزارش روابط عمومی، دکتر علی پورکمالی رئیس دانشگاه، طی حکمی آقای دکتر حسن زرنوشه فراهانی را به عنوان سرپرست اداره انتشارات دانشگاه منصوب کرد. در این ابلاغ از زحمات آقای دکتر علی شرقی در مدت تصدی این سمت تقدیر و تشکر شده است.    

انتصاب سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده مهندسی مکانیک

به گزارش روابط عمومی، دکتر علی پورکمالی رئیس دانشگاه، طی حکمی آقای دکتر کریم مقصودی مهربان را به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده مهندسی مکانیک منصوب کرد. در این ابلاغ از زحمات آقای دکتر امیر رفاهی اسکویی در مدت تصدی این سمت تقدیر و تشکر شده است.    

انتصاب سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک

به گزارش روابط عمومی، دکتر علی پورکمالی رئیس دانشگاه، طی حکمی آقای دکتر امیر رفاهی اسکویی را به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک منصوب کرد. در این ابلاغ از زحمات آقای دکتر مجید شاهقلی در مدت تصدی این سمت تقدیر و تشکر شده است.    

انتصاب رئیس اداره امور حقوقی و املاک دانشگاه

به گزارش روابط عمومی، دکتر علی پورکمالی رئیس دانشگاه، طی حکمی آقای نادر حسینی را به عنوان رئیس اداره امور حقوقی و املاک دانشگاه منصوب کرد.      

انتصاب مدیر گروه آموزشی قدرت

به گزارش روابط عمومی، دکتر علی پورکمالی رئیس دانشگاه، طی حکمی آقای دکتر امین یزدانی نژادی را به عنوان مدیر گروه آموزشی قدرت منصوب کرد. در این ابلاغ از زحمات آقای دکتر فرید کربلایی در مدت تصدی این سمت تقدیر و تشکر شده است.    

انتصاب سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

به گزارش روابط عمومی، دکتر علی پورکمالی رئیس دانشگاه، طی حکمی آقای دکتر مهدی سعادت را به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه منصوب کرد. لازم به ذکر است دکتر مهدی سعادت عضو هیات علمی گروه فیزیک میباشند که پیش از این عهده دار سمت مدیریت آموزشی دانشگاه و نیز معاونت آموزشی و […]