فرم ثبت نام دوره ضمن خدمت آشنایی با نرم افزار SPSS با کد ۹۲۰۰۲۹۶۳ (۳۰ ساعت تخصصی)

مهلت ثبت نام: ۹۶/۹/۴

ظرفیت: ۲۰ نفر (به دلیل محدودیت ظرفیت، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کرده باشند)

شرایط ثبت نام: ویژه کارکنانی که در سامانه LTMS وزارت آ.پ دارای شناسه کاربری هستند و مدرک ایشان لیسانس و بالاتر میباشد.

زمان برگزاری: روز های چهارشنبه از تاریخ ۹۶/۹/۲۲ لغایت ۹۶/۱۱/۴ به مدت ۷ جلسه