فرم ثبت نام اردوی مشهد بسیج کارکنان – بانوان

زمان برگزاری: 10 تا 13 دی ماه

مهلت ثبت نام: 25 آذر

ظرفیت 18 نفر. اولویت با همکارانی است که زودتر ثبت نام نمایند

هزینه: 150 هزار تومان که طی اقساط از حقوق همکاران کسر میگردد.

برای دانلود فرم رضایتنامه مدیر، کلیک کنید