فرم ثبت نام اردوی مشهد بسیج کارکنان – آقایان

زمان برگزاری: ۳ تا ۶ دی ماه

مهلت ثبت نام: ۲۵ آذر

ظرفیت ۳۵ نفر. اولویت با همکارانی است که زودتر ثبت نام نمایند

هزینه: ۱۵۰ هزار تومان که طی اقساط از حقوق همکاران کسر میگردد.

برای دانلود فرم رضایتنامه مدیر، کلیک کنید