فرم ثبت نام اردوی مشهد بسیج کارکنان – آقایان

زمان برگزاری: 3 تا 6 دی ماه

مهلت ثبت نام: 25 آذر

ظرفیت 35 نفر. اولویت با همکارانی است که زودتر ثبت نام نمایند

هزینه: 150 هزار تومان که طی اقساط از حقوق همکاران کسر میگردد.

برای دانلود فرم رضایتنامه مدیر، کلیک کنید