فرم ثبت نام اردوی مشهد بسیج کارکنان – بهمن ۹۷

زمان برگزاری: ۳۰ بهمن تا ۳ اسفند

مهلت ثبت نام: ۱۰ دی

ظرفیت محدود و اولویت با همکارانی است که زودتر ثبت نام نمایند

هزینه: ۱۰۰ هزار تومان که طی دو قسط از حقوق همکاران کسر میگردد.