فرم ثبت نام اردوی مشهد بسیج کارکنان – بهمن 97

زمان برگزاری: 30 بهمن تا 3 اسفند

مهلت ثبت نام: 10 دی

ظرفیت محدود و اولویت با همکارانی است که زودتر ثبت نام نمایند

هزینه: 100 هزار تومان که طی دو قسط از حقوق همکاران کسر میگردد.