فرم ثبت نام اردوی مشهد بسیج کارکنان – اردیبهشت ۹۶

زمان برگزاری: ۱۹ تا ۲۲ اردیبهشت

مهلت ثبت نام: تا ۶ اردیبهشت

حداکثر ظرفیت ۴۰ نفر و اولویت با همکارانی است که زودتر ثبت نام نمایند

هزینه: ۸۰ هزار تومان که به صورت دو قسط ۴۰ هزار تومانی از حقوق کسر میگردد

مهلت ثبت نام به پایان رسید