فرم ثبت نام دوره ضمن خدمت سواد مالی و نقش آن در زندگی بهتر با کد ۹۹۵۰۵۹۱۰ (۲۴ ساعت تخصصی)

مهلت ثبت نام: ۹۶/۹/۴

ظرفیت: ۱۵۰ نفر (به دلیل محدودیت ظرفیت، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کرده باشند)

شرایط ثبت نام: ویژه کارکنانی که در سامانه LTMS وزارت آ.پ دارای شناسه کاربری هستند.

زمان برگزاری: دو جلسه