در روز سه شنبه مورخ ۱۸ آبان جلسات حلقه های علمی تشکیل شد.

در این روز دو حلقه در دانشگاه شامل

حلقه پیشگیری از آسیب های ورزشی به مدرسی دکتر صمدی

جلوگیری از آسیب های ورزشی دکتر صمدی1

حلقه کیهان شناسی به مدرسی دکتر مبینی

کیهان شناسی دکتر مبینی2

برگزار گردید.

جلوگیری از آسیب های ورزشی دکتر صمدی3 کیهان شناسی دکتر مبینی3