قیام خونین و تاریخ ساز مردم در ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲

قیام خونین و تاریخ ساز مردم در ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲، نقطه عطفی در تاریخ مبارزات سیاسی ملت سلحشور و آزادی خواه ایران علیه استعمار و استبداد ستمشاهی رقم زد که نشان از روحیه مردان و زنان بزرگ و خداشناسی بود که توانستند با رهبری حضرت امام خمینی (ره)، عظیم‌ترین حماسه مردمی را با خلق حکومت دینی برخواسته از اراده مردم طراحی و پایه‌گذاری نمایند.

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی