نویسندگان و تعداد مقالات چاپ شده با چارک کیفی Q2 با آدرس “دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی” سال ۱۴۰۲

به گزارش معاونت پژوهش و فناوری و به نقل از اداره ارزیابی تولیدات علمی و علم سنجی، نویسندگان و تعداد مقالات چاپ شده با چارک کیفی Q2 با آدرس “دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی” سال ۱۴۰۲، بر اساس گزارش گیری از سامانه گلستان منتشر شد.

رتبه بندی مجلات در هر گروه موضوعی توسط JCR و SJR به چهار چارک Quartile تقسیم می شود. این چارک ها براساس ضریب تاثیر یا شاخص تاثیر، مجلات را از بالاترین تا پایین ترین رتبه، رتبه بندی می کنند.

Q1 شامل مجلاتی است که جز ۲۵ درصد برتر لیست قرار دارند.

Q2 شامل مجلاتی است که جز ۲۵ تا ۵۰ درصد لیست قرار گرفته اند.

Q3 شامل مجلاتی است که جز ۵۰ تا ۷۵ درصد لیست قرار گرفته اند.

Q4 شامل مجلاتی است که جز ۷۵ تا ۱۰۰ درصد انتهای لیست قرار دارند.

معتبرترین مجلات در یک موضوع خاص، مجلاتی هستند که اولین چارک یعنی Q1 را اشغال می کنند. با حرکت به سمت پایین در چارک ها، اهمیت مجلات و میزان اعتبارشان کاهش می یابد. با توجه به رتبه مجلات در چارک های Q1 تا Q4، میتوان جایگاه هر مجله در یک رشته خاص را مشخص کرد. مجلاتی که در Q1 و Q2 قرار داشته باشند، از اهمیت و اعتبار بیشتری برخوردار بوده و چاپ مقاله در این نوع مجلات نشان دهنده کیفیت علمی مقاله است.

اداره ارزیابی تولیدات علمی و علم سنجی

معاونت پژوهش و فناوری

کدخبر ۰۳۰۲۲۴۰۱