گزارش تصویری

اردوی زیارتی-سیاحتی مشهد کارکنان بسیجی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶