برگزاری مصاحبه متقاضیان دوره دکتری

بدینوسیله به اطلاع می رساند، مصاحبه حضوری متقاضیان دوره دکتری عمران-سازه در روزهای دهم تا دوازدهم تیرماه ۱۴۰۲ در مخل دانشکده مهندسی عمران برگزار می شود. زمان دقیق مصاحبه هر فرد، قبل از جلسه به اطلاع وی رسانده خواهد شد.