نشست تخصصی و هم اندیشی مدیران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی و اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان

در این نشست که در روز دوازدهم بهمن ماه سال جاری و با حضور آقایان دکتر محمدجواد حاجی قاسمی معاون مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی، دکتر کریم مقصودی مدیر حوزه ریاست، دکتر مصطفی آذرکیش مدیر برنامه، بودجه وساختارسازمانی دانشگاه و دکتر رمضانی مدیر کل آموزش و پرورش استان گیلان برگزار شد، بر ارتقای شاخص های کمی و کیفی آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش متناسب با تکالیف اسناد بالادستی بویژه برنامه توسعه هفتم و بهره مندی از ظرفیت های دانشگاه و اداره کل در آموزش و بهسازی نیروی انسانی و برگزاری دوره های توانمند سازی نیروی انسانی تاکید شد.

در ادامه این نشست آقای دکتر رمضانی، مدیر کل آموزش وپرورش استان گیلان، ضمن واشکافی سه اصل مهم در اجرای فعالیت ها که بر پایه برنامه ریزی، اجرا و کنترل استوار می باشد؛ به اهمیت قراردادن، شروع قدرتمند هر فعالیت، به نحوه اجرا، به ویژه نظارت بر اجرای دقیق برنامه های مدون اشاره داشت. وی همچنین با تاکید بر ایجاد و تقویت ارتباط بین دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با هنرستان ها ومدارس؛ همانند ارتباط دانشگاه علوم پزشکی با مراکز درمانی، خواستار تقویت تعاملات فیمابین شد. دکتر مصطفی آذرکیش نیز با اشاره بر تقویت ماموریت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی درطول برنامه هفتم توسعه، خواستار ارتقای آموزش های مهارتی و بستر سازی تعاملات پیش برنده برای دانشگاه از سوی شورای آموزش وپرورش استان ها وحمایت و بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت های تولیدی و خدماتی در قالب بومی کردن مدل آموزش فنی حرفه ای موفق دنیا و سیستم آموزش دوگانه (هنرستان های جوار کارخانه) در آموزش هنرستانی شد.