موافقت دانشگاه با استفاده بازنشستگان محترم از امکانات رفاهی مجتمع رشد تنکابن

به اطلاع بازنشستگان ارجمند می رساند:

بنا بر موافقت رئیس محترم دانشگاه و هماهنگی به عمل آمده با معاونت محترم اداری و مالی و با وجود محدودیت امکانات رفاهی دانشگاه در مجتمع رشد تنکابن جهت اسکان موقت کارکنان، اعضاء محترم کانون بازنشستگان دانشگاه نیز می توانند در خواست خود جهت اسکان موقت در یکی از واحدهای این مجتمع را که در اختیار دانشگاه می باشد مستقیما به اداره رفاه دانشگاه تحویل دهند تا با رعایت اولویت های موجود مورد بررسی قرار گیرد.