موافقت دانشگاه با استفاده بازنشستگان محترم از امكانات رفاهي مجتمع رشد تنكابن

به اطلاع بازنشستگان ارجمند مي رساند:

بنا بر موافقت رئيس محترم دانشگاه و هماهنگي به عمل آمده با معاونت محترم اداري و مالي و با وجود محدوديت امكانات رفاهي دانشگاه در مجتمع رشد تنكابن جهت اسكان موقت كاركنان، اعضاء محترم كانون بازنشستگان دانشگاه نيز مي توانند در خواست خود جهت اسكان موقت در يكي از واحدهاي اين مجتمع را كه در اختيار دانشگاه مي باشد مستقيما به اداره رفاه دانشگاه تحويل دهند تا با رعايت اولويت هاي موجود مورد بررسي قرار گيرد.