ملاقات ساليانه اعضاء هيأت مديره كانون با رياست محترم دانشگاه در هفتم مرداد

ملاقات ساليانه اعضاء هيأت مديره و همكاران كانون بازنشستگان با رياست محترم دانشگاه با حضور جناب آقاي دكتر عظمتي و آقاي دكتر اسمعيل پور معاون مالي و اداري ايشان در روز دوشنبه هفتم مرداد ماه برگزار شد.
در اين ملاقات ضمن تشكر از كمك ها و همكاري هاي دانشگاه به كانون طي يكسال گذشته پيشنهادهايي در جهت افزايش كمك ها و حل پاره اي از مشكلات موجود مطرح شد كه مورد استقبال رئيس محترم دانشگاه قرار گرفت.
در پايان اين نشست حضار از فضاي مستقل جديدي كه در كنار درب جنوبي دانشگاه در نظر گرفته شده بود بازديد به عمل آوردند و استقرار كانون در محل جديد مورد تأييد قرار گرفت.