معاون اداري و مالي دانشگاه اعلام كرد

  سند ملكيت مجموعه خوابگاه پارك هتل به نام دانشگاه ثبت شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از معاون مالی و اداری، آقای دکتر اسماعیل پور، سند مالکیت خوابگاه حافظ (پارک هتل) پس از چند سال پیگیری به نام دانشگاه شهید رجائی ثبت شد. دکتر اسماعیل پور افزود با توجه به کلیدی بودن نقش خوابگاه حافظ و ظرفیت بالای آن برای اسکان دانشجویان عزیز دانشگاه، بهبود وضعیت این خوابگاه همواره از اولویت های کاری این معاونت بوده است. ایشان انجام اصلاحات و تعمیرات اساسی انجام شده در سال گذشته و نیز ایجاد فضاهای رفاهی و ورزشی در این خوابگاه را درراستای بهبود وضعیت آن برای اسکان دانشجویان دانست.

وی در خصوص صدور مالکیت این مجموعه خوابگاهی مهم اضافه کرد که با حمایت های بی شائبه ریاست محترم دانشگاه و پیگیری حوزه حقوقي، سند رسمي مالكيت مجموعه خوابگاه پارك هتل از طرف اداره كل ثبت إسناد و املاك  به نام دانشگاه صادر گردیده است.

شایان ذکر است اين ملك با بيش از ده هزار  متر مربع وسعت، در تقاطع خيابان های حافظ و جمهوری مَي باشد.