دکتر حسن جعفری

دانشیار گروه متالورژی و مواد
داخلی:۲۴۰۱,۲۴۶۹
 ertebat@srttu.edu , karafarini@srttu.edu

 

شرح وظايف مدير كارآفريني و ارتباط با صنعت

  • انجام كليه امور مربوط به قرار دادهاي پژوهشي دانشگاه با بخش خصوصص و صنعت
  • نظارت بر حسن اجراي پروژه هاي كاربردي و صنعتي
  • تماس با ساير دفاتر ارتباط با صنعت در خصوص عملكرد و انجام پروژه هاي مشترك و نظاير آنها
  • ايجاد تسهيلات در امر بهره گيري دانشگاه و بخش هاي صنعتي از امكانات يكديگر
  • هماهنگ كردن دوره هاي كارآموزي دانشجويان
  • معرفي دانشجويان به واحد هاي مختلف صنعتي جهت كارآموزي، پروژه، پايان نامه و بازديد
  • هماهنگي جهت بازديد هاي علمي براي اساتيد و دانشجويان از صنايع مختلف
  • برنامه ريزي جهت تقويت بنيه پژوهشي دانشگاه در پروژه هاي تحقيقاتي، بنيادي، توسعه اي و كاربردي
  • نظارت بر ايجاد و ارتباط با مراكز صنعتي- تحقيقاتي داخلي و خارجي براي تقويت پروژه هاي تحقيقاتي

بیست و چهار مرداد هزار و سیصد و نود و نه

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۰۳
فکس: ۲۲۹۷۰۰۰۳
داخلی: ۲۲۸۲
test@srttu.edu