5465451

معاون دانشجویی

photo_2017-06-12_15-24-04 دکتر روشن احمدی
دکترای تکنولوژی آموزشی
داخلی: ۲۲۸۳
مسئول دفتر : زهرا وکیلی

شرح وظايف معاونت دانشجويی

هماهنگ نمودن فعالیت واحدهای تابعه با خط و مشی کلی دانشگاه در رابطه با مسائل دانشجویان ،تنظیم خط و مشی اجرایی ادارات تابعه،نظارت بر حسن جریان امور واحدهای تابعه،تایید قراردادها و موافقت نامه های مربوطه و صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها فعالیت می نماید .

» اعمال خط مشی و سیاست‌های شورای دانشگاه در معاونت دانشجویی.

» نظارت و کنترل بر فعالیت‌های مراکز و مدیریت‌های تحت سرپرستی.

» شرکت در جلسات شورای فرهنگی دانشگاه.» نظارت و کنترل در جلسات شورای مدیران معاونت دانشجویی

» شرکت در جلسات کمیته انضباطی تجدید نظر دانشجویان.» همسو نمودن فعالیت‌های مراکز و مدیریت‌های معاونت در راستای سیاست‌های دانشگاه، وزارت علوم و دولت.

» هماهنگی بین مدیریت‌های معاونت.

» اعمال مدیریت در حالت‌های بحرانی دانشگاه و اتخاذ تصمیم لازم در موارد ویژه و حل مسائل بوجود آمده به صورتی که حداقل هزینه را برای دانشجو و دانشگاه داشته باشد.

» نظارت و کنترل بر فعالیت‌های کمیته نظارت ارزیابی و بهینه‌سازی عملکرد.

» نظارت و کنترل بر فعالیت‌های کمیته انضباطی بدوی دانشجویان دانشگاه.

» نظارت و کنترل بر فعالیت‌های امور حسابداری در معاونت.

» نظارت و کنترل ویژه بر ادارات خدمات دانشجویی، خوابگاه‌ها و تغذیه و راهنمایی لازم در مواقع خاص.

» هدایت اقدامات جاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های واحدهای تابعه.

» برنامه‌ریزی، تقسیم کار و زمانبندی کار بین واحدهای تابعه.

» رسیدگی به پیشنهادها و انتقادهای دانشجویان در رابطه با فعالیت‌های معاونت.

» مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه دانشجویی.

» تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های مختلف دانشجویی و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های مصوب.

» انجام کلیه اموری که بر طبق آیین‌نامه دانشگاه به معاونت دانشجویی محول گردیده است.

» نظارت بر نحوه اجرای آیین‌نامه کمک هزینه، وام، بورسیه تحصیلی و سایر کمک‌های رفاهی.

» نظارت بر نحوه اخذ تعهد از دانشجویان.

» پیش‌بینی و برآورد نیازهای خدماتی و تدارکاتی مربوط به دانشجویان و تعیین اولویت آنها و ارجاع آن به واحدهای ذیربط جهت رسیدگی.

» ایجاد یک سیستم اطلاعاتی حوزه‌ای جهت استفاده در برنامه‌ریزی و کنترل بهتر و ارائه آن به واحدهای ذیربط.

» بررسی مشکلات دانشجویان و ارشاد آنها در زمینه‌های مختلف مشکلات فردی، اجتماعی، عاطفی و روحی.

» نظارت بر اجرای مصوبات کمیسیون موارد خاص که به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه می‌رسد و سرپرستی کمیسیون دانشجویی.

» تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی حوزه معاونت دانشجویی در همکاری نزدیک با دفتر برنامه و بودجه.

» انجام سایر امور محوله از سوی رییس دانشگاه.

یک آبان هزار و سیصد و نود و نه

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۰۸
فکس: ۲۲۹۷۰۰۰۸
داخلی: ۲۲۸۳
vcs @ srttu.edu